EU kartica ugodnoti za invalide

Zadnja sprememba Zakona o izenačevanju možnosti za invalide uvaja EU kartico ugodnosti za invalide, ki je za uporabnike na voljo od julija 2017. Zakon o izenačevanju možnosti za invalide (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) je s svojo spremembo  uvedel kartico, s pomočjo katere invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar.
 
Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:
 • delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • osebe s priznano telesno okvaro:
  • 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida,
  • 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
  •  najmanj 80 % telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70 %;
 • invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 •  invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
 •  invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
 • osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 •  otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
  •  otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju,
  •  gluhi otroci,
  •  slepi otroci,
  •  otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
  •  otroci z avtističnimi motnjami;
 •  osebe z gluhoslepoto – 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
 •  invalidi po predpisih drugih držav članic EU.
V vseh primerih mora vlagatelj priložiti dokazila  o invalidnosti. Če dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske kartice ugodnosti. V primeru, da je vlagatelj oseba z gluhoslepoto, mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista in otorinolaringologa, enako kot v primeru vloge za pridobitev tehničnega pripomočka.

Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati:  
 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
 • barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm oziroma fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente in
 • datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika.  
Stranka se lahko zglasi v eni od 58-ih upravnih enot po Sloveniji, kjer vloži vlogo za izdajo EU kartice ugodnosti za invalide.
 
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka: 26996855
  TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
  Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: