Strokovni izrazi in kratice

 • Anemija – slabokrvnost

 • Antibiotiki – zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb

 • Aplazija kostnega mozga – okvara nastajanja krvnih celic v kostnem mozgu zaradi bolezni,citostatikov ali obsevanja

 • Auerjeve paličice – vijolično rdečkasto obarvani vložki v obliki paličice v levkemičnih mieloblastih

 • Avtologna presaditev – presaditev bolnikovih lastnih KMC

 • Alogenična presaditev – presaditev KMC druge osebe

 • Akutna promielocitna levkemija - posebna vrsta AML z značilnimi citogentskimi spremembami

 • Citogenetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo kakršne koli nepravilnosti kromosomov

 • Citoplazma – celična struktura, ki je obdana z opno in vsebuje jedro

 • Citostatiki – skupina zdravil, ki okvarijo maligno spremenjene, levkemične celice pa tudi zdrave in jih uporabljamo za zdravljenje levkemij in drugih rakavih bolezni.

 • Downov sindrom – skupek bolezenskih znakov, ki so posledica nepravilnosti kromnosoma 21 – trojni kromosom (trisomija) 21.

 • Ekstramedularen infiltrat – žarišče bolezni izven kostnega mozga

 • Eritrociti– rdeča krvna telesca, ki vsebujejo krvno barvilo hemoglobin in prenašajo kisik

 • Geni– nosilci dednega zapisa na kromosomih

 • Glukokortikoidi – imunosupresivna zdravila na osnovi hormonov nadledvičnic

 • Granulocitni rastni dejavniki (G-CSF) – skupina bioloških zdravil, ki spodbujajo nastajanje, dozorevanje in izplavljanje celic bele vrste v kostnem mozgu

 • Haploidentična PKMC – presaditev, pri kateri sta darovalec in prejemnik le polovično skladna

 • Hematoencefalna bariera – posebne struktura, ki preprečuje vstopn toksičnih snovi v možgane

 • Hipercelularen – povečana gostota celic v kostnem mozgu

 • Hipocelularen – zmanjšana gostota celic v kostnem mozgu

 • Hipokaliemija – znižana koncentracija kalija v krvi

 • Humani limfocitni antigen (HLA) – skupina antigenov na vseh celicah z jedri, ki so pomembni za skladnost pri presaditvah organov in tkiv

 • Imunološki označevalec – specifična molekula na površini levkemičnih celic

 • Imunofenotip – skupina imunoloških označevalcev, ki so prisotni na površini levkemičnihcelic in so značilni za določeno vrsto levkemije

 • Imunosupresivna zdravila – zdravila, ki zavirajo imunski sistem in preprečujejo GVHD

 • Indukcijsko zdravljenje – začetno zdravljenje

 • Izkustveno zdravljenje – zdravljenje okužbi na osnovi sklepanja o najverjetnejšem povzročitelju

 • Kemoterapija – zdravljenje malignih bolezni s citostatiki

 • Klonskebolezni – bolezni, pri katerih so vse celice potomke ene samespremenjene celice

 • Konsolidacijsko zdravljenje – nadaljevalno zdravljenje po doseženi remisiji

 • Kromosomi – strukture v celičnem jedru, ki so nosilci dednega zapisa

 • Levkociti– bele krvne celice, kamor štejemo granulocite, limfocite in monocite. Granulociti sonevtrofilni, eozinofilni in bazofilni, glede na barvo zrnc.

 • Levkemične blastne celice – nezrele celice bele vrste pri akutnih levkemijah

 • Minor transplantacijski sistemi skladnosti – tkivni antigeni izven sistema HLA

 • Molekularno genetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo morebitne spremembe na genih

 • Mutacija – sprememba strukture kromosomov ali genov

 • Nevtropenija – zmanjšano število nevtrofilnih granulocitov (podvrsta granulocitov)

 • PML-RAR alfa - gen, ki nastane pri translokaciji kromosomov 15;17 pri APL

 • Recipročne kromosomske translokacije – izmenjava genskega materiala med dvema kromosomoma, tako da nastane nov gen.

 • Refraktarna AML – AML, ki ni odzivna na citostatsko zdravljenje

 • Relaps– ponovitev bolezni, potem ko smo dosegli remisijo

 • Remisija– stanje bolezni po uspešnem zdravljenju, ko je krvna slika normalna in je v kostnem mozgumanj kot 5 % blastov. Glede na način preiskave ločimo hematološko, citogentsko inmolekularno remisijo.

 • Rezidualne tumorske/levkemične celice – celice, ki so ostale v kostnem mozgu po zaključenemzdravljenju. Običajno jih določamo z imunofenotipizacijo ali molekularno genetskimi preiskavami

 • Sindrom tumorske lize – hiter razpad malignih celic ob začetku kemoterapije, ki lahko sproži okvaro življensko pomembnih organov

 • Stroma – vezivno celična struktura in ožilje v kostnem mozgu, kjer se delijo in dozorevajo krvne celice

 • Trombociti– krvna telesca, ki sodelujejo v procesu nastanka krvnega strdka

 • Trombocitopenija – zmanjšano število trombocitov

 • Trans-retinoična kislina(ATRA) – previtamin A, ki sproži dozorevanje levkemičnih celic pri akutnipromielocitni levkemiji

 

Kratice

AL – akutna levkemija

ALL – akutna limfoblastna (limfatična) levkemija

AML – akutna mieloblastna (mieloična) levkemija

APL – akutna promielocitna levkemija

ATRA – trans-retinoična kislina

CVK – centralni venski kateter

DIK – diseminirana intravaskularna koagulacija

G-CSF – (angleško granulocyte colonies stimulating factor) – dejavnik, ki stimulira rast granulocitov vkolonijah

GVHD - (angleško graft versus host disease) – reakcija presadka proti gostitelju

GVT/GVL - (angleško graft versus tumour/leukemia) – reakcija presadka proti tumorju oziromalevkemiji)

HLA - humani limfocitni antigen

KMC – krvotvorna matična celica

PKMC – presaditev krvotvornik matičnih celic

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS