Strokovni izrazi in kratice

Strokovni izrazi

 • Anemija – slabokrvnost
 • Antibiotiki – zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb
 • Aplazija kostnega mozga – okvara nastajanja krvnih celic v kostnem mozgu zaradi bolezni, citostatikov ali obsevanja
 • Auerjeve paličice – vijolično rdečkasto obarvani vložki v obliki paličice v levkemičnih mieloblastih
 • Avtologna presaditev – presaditev bolnikovih lastnih KMC
 • Alogenična presaditev – presaditev KMC druge osebe
 • Akutna promielocitna levkemija - posebna vrsta AML z značilnimi citogentskimi spremembami
 • Citogenetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo kakršne koli nepravilnosti kromosomov
 • Citoplazma – celična struktura, ki je obdana z opno in vsebuje jedro
 • Citostatiki – skupina zdravil, ki okvarijo maligno spremenjene, levkemične celice pa tudi zdrave in jih uporabljamo za zdravljenje levkemij in drugih rakavih bolezni.
 • Downov sindrom – skupek bolezenskih znakov, ki so posledica nepravilnosti kromnosoma 21 – trojni kromosom (trisomija) 21.
 • Ekstramedularen infiltrat – žarišče bolezni izven kostnega mozga
 • Eritrociti – rdeča krvna telesca, ki vsebujejo krvno barvilo hemoglobin in prenašajo kisik
 • Geni – nosilci dednega zapisa na kromosomih
 • Glukokortikoidi – imunosupresivna zdravila na osnovi hormonov nadledvičnic
 • Granulocitni rastni dejavniki (G-CSF) – skupina bioloških zdravil, ki spodbujajo nastajanje, dozorevanje in izplavljanje celic bele vrste v kostnem mozgu
 • Haploidentična PKMC – presaditev, pri kateri sta darovalec in prejemnik le polovično skladna
 • Hematoencefalna bariera – posebne struktura, ki preprečuje vstopn toksičnih snovi v možgane
 • Hipercelularen – povečana gostota celic v kostnem mozgu
 • Hipocelularen – zmanjšana gostota celic v kostnem mozgu
 • Hipokaliemija – znižana koncentracija kalija v krvi
 • Humani limfocitni antigen (HLA) – skupina antigenov na vseh celicah z jedri, ki so pomembni za skladnost pri presaditvah organov in tkiv
 • Imunološki označevalec – specifična molekula na površini levkemičnih celic
 • Imunofenotip – skupina imunoloških označevalcev, ki so prisotni na površini levkemičnih celic in so značilni za določeno vrsto levkemije
 • Imunosupresivna zdravila – zdravila, ki zavirajo imunski sistem in preprečujejo GVHD
 • Indukcijsko zdravljenje – začetno zdravljenje
 • Izkustveno zdravljenje – zdravljenje okužbi na osnovi sklepanja o najverjetnejšem povzročitelju
 • Kemoterapija – zdravljenje malignih bolezni s citostatiki
 • Klonske bolezni – bolezni, pri katerih so vse celice potomke ene same spremenjene celice
 • Konsolidacijsko zdravljenje – nadaljevalno zdravljenje po doseženi remisiji
 • Kromosomi – strukture v celičnem jedru, ki so nosilci dednega zapisa
 • Levkociti – bele krvne celice, kamor štejemo granulocite, limfocite in monocite. Granulociti so nevtrofilni, eozinofilni in bazofilni, glede na barvo zrnc.
 • Levkemične blastne celice – nezrele celice bele vrste pri akutnih levkemijah
 • Minor transplantacijski sistemi skladnosti – tkivni antigeni izven sistema HLA
 • Molekularno genetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo morebitne spremembe na genih
 • Mutacija – sprememba strukture kromosomov ali genov
 • Nevtropenija – zmanjšano število nevtrofilnih granulocitov (podvrsta granulocitov)
 • PML-RAR alfa - gen, ki nastane pri translokaciji kromosomov 15;17 pri APL
 • Recipročne kromosomske translokacije – izmenjava genskega materiala med dvema kromosomoma, tako da nastane nov gen.
 • Refraktarna AML – AML, ki ni odzivna na citostatsko zdravljenje
 • Relaps – ponovitev bolezni, potem ko smo dosegli remisijo
 • Remisija – stanje bolezni po uspešnem zdravljenju, ko je krvna slika normalna in je v kostnem mozgu manj kot 5 % blastov. Glede na način preiskave ločimo hematološko, citogentsko in molekularno remisijo.
 • Rezidualne tumorske/levkemične celice – celice, ki so ostale v kostnem mozgu po zaključenem zdravljenju. Običajno jih določamo z imunofenotipizacijo ali molekularno genetskimi preiskavami
 • Sindrom tumorske lize – hiter razpad malignih celic ob začetku kemoterapije, ki lahko sproži okvaro življensko pomembnih organov
 • Stroma – vezivno celična struktura in ožilje v kostnem mozgu, kjer se delijo in dozorevajo krvne celice
 • Trombociti – krvna telesca, ki sodelujejo v procesu nastanka krvnega strdka
 • Trombocitopenija – zmanjšano število trombocitov
 • Trans-retinoična kislina (ATRA) – previtamin A, ki sproži dozorevanje levkemičnih celic pri akutni promielocitni levkemiji
 

Kratice

AL – akutna levkemija
ALL – akutna limfoblastna (limfatična) levkemija
AML – akutna mieloblastna (mieloična) levkemija
APL – akutna promielocitna levkemija
ATRA – trans-retinoična kislina
CVK – centralni venski kateter
DIK – diseminirana intravaskularna koagulacija
G-CSF – (angleško granulocyte colonies stimulating factor) – dejavnik, ki stimulira rast granulocitov v kolonijah
GVHD - (angleško graft versus host disease) – reakcija presadka proti gostitelju
GVT/GVL - (angleško graft versus tumour/leukemia) – reakcija presadka proti tumorju oziroma levkemiji)
HLA - humani limfocitni antigen
KMC – krvotvorna matična celica
PKMC – presaditev krvotvornik matičnih celic
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka društva: 26996855
  TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
  Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: