Strokovni izrazi in kratice

Strokovni izrazi

 • Anemija – slabokrvnost
 • Antibiotiki – zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb
 • Aplazija kostnega mozga – okvara nastajanja krvnih celic v kostnem mozgu zaradi bolezni, citostatikov ali obsevanja
 • Auerjeve paličice – vijolično rdečkasto obarvani vložki v obliki paličice v levkemičnih mieloblastih
 • Avtologna presaditev – presaditev bolnikovih lastnih KMC
 • Alogenična presaditev – presaditev KMC druge osebe
 • Akutna promielocitna levkemija - posebna vrsta AML z značilnimi citogentskimi spremembami
 • Citogenetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo kakršne koli nepravilnosti kromosomov
 • Citoplazma – celična struktura, ki je obdana z opno in vsebuje jedro
 • Citostatiki – skupina zdravil, ki okvarijo maligno spremenjene, levkemične celice pa tudi zdrave in jih uporabljamo za zdravljenje levkemij in drugih rakavih bolezni.
 • Downov sindrom – skupek bolezenskih znakov, ki so posledica nepravilnosti kromnosoma 21 – trojni kromosom (trisomija) 21.
 • Ekstramedularen infiltrat – žarišče bolezni izven kostnega mozga
 • Eritrociti – rdeča krvna telesca, ki vsebujejo krvno barvilo hemoglobin in prenašajo kisik
 • Geni – nosilci dednega zapisa na kromosomih
 • Glukokortikoidi – imunosupresivna zdravila na osnovi hormonov nadledvičnic
 • Granulocitni rastni dejavniki (G-CSF) – skupina bioloških zdravil, ki spodbujajo nastajanje, dozorevanje in izplavljanje celic bele vrste v kostnem mozgu
 • Haploidentična PKMC – presaditev, pri kateri sta darovalec in prejemnik le polovično skladna
 • Hematoencefalna bariera – posebne struktura, ki preprečuje vstopn toksičnih snovi v možgane
 • Hipercelularen – povečana gostota celic v kostnem mozgu
 • Hipocelularen – zmanjšana gostota celic v kostnem mozgu
 • Hipokaliemija – znižana koncentracija kalija v krvi
 • Humani limfocitni antigen (HLA) – skupina antigenov na vseh celicah z jedri, ki so pomembni za skladnost pri presaditvah organov in tkiv
 • Imunološki označevalec – specifična molekula na površini levkemičnih celic
 • Imunofenotip – skupina imunoloških označevalcev, ki so prisotni na površini levkemičnih celic in so značilni za določeno vrsto levkemije
 • Imunosupresivna zdravila – zdravila, ki zavirajo imunski sistem in preprečujejo GVHD
 • Indukcijsko zdravljenje – začetno zdravljenje
 • Izkustveno zdravljenje – zdravljenje okužbi na osnovi sklepanja o najverjetnejšem povzročitelju
 • Kemoterapija – zdravljenje malignih bolezni s citostatiki
 • Klonske bolezni – bolezni, pri katerih so vse celice potomke ene same spremenjene celice
 • Konsolidacijsko zdravljenje – nadaljevalno zdravljenje po doseženi remisiji
 • Kromosomi – strukture v celičnem jedru, ki so nosilci dednega zapisa
 • Levkociti – bele krvne celice, kamor štejemo granulocite, limfocite in monocite. Granulociti so nevtrofilni, eozinofilni in bazofilni, glede na barvo zrnc.
 • Levkemične blastne celice – nezrele celice bele vrste pri akutnih levkemijah
 • Minor transplantacijski sistemi skladnosti – tkivni antigeni izven sistema HLA
 • Molekularno genetske preiskave – preiskave s katerimi ugotavljamo morebitne spremembe na genih
 • Mutacija – sprememba strukture kromosomov ali genov
 • Nevtropenija – zmanjšano število nevtrofilnih granulocitov (podvrsta granulocitov)
 • PML-RAR alfa - gen, ki nastane pri translokaciji kromosomov 15;17 pri APL
 • Recipročne kromosomske translokacije – izmenjava genskega materiala med dvema kromosomoma, tako da nastane nov gen.
 • Refraktarna AML – AML, ki ni odzivna na citostatsko zdravljenje
 • Relaps – ponovitev bolezni, potem ko smo dosegli remisijo
 • Remisija – stanje bolezni po uspešnem zdravljenju, ko je krvna slika normalna in je v kostnem mozgu manj kot 5 % blastov. Glede na način preiskave ločimo hematološko, citogentsko in molekularno remisijo.
 • Rezidualne tumorske/levkemične celice – celice, ki so ostale v kostnem mozgu po zaključenem zdravljenju. Običajno jih določamo z imunofenotipizacijo ali molekularno genetskimi preiskavami
 • Sindrom tumorske lize – hiter razpad malignih celic ob začetku kemoterapije, ki lahko sproži okvaro življensko pomembnih organov
 • Stroma – vezivno celična struktura in ožilje v kostnem mozgu, kjer se delijo in dozorevajo krvne celice
 • Trombociti – krvna telesca, ki sodelujejo v procesu nastanka krvnega strdka
 • Trombocitopenija – zmanjšano število trombocitov
 • Trans-retinoična kislina (ATRA) – previtamin A, ki sproži dozorevanje levkemičnih celic pri akutni promielocitni levkemiji
 

Kratice

AL – akutna levkemija
ALL – akutna limfoblastna (limfatična) levkemija
AML – akutna mieloblastna (mieloična) levkemija
APL – akutna promielocitna levkemija
ATRA – trans-retinoična kislina
CVK – centralni venski kateter
DIK – diseminirana intravaskularna koagulacija
G-CSF – (angleško granulocyte colonies stimulating factor) – dejavnik, ki stimulira rast granulocitov v kolonijah
GVHD - (angleško graft versus host disease) – reakcija presadka proti gostitelju
GVT/GVL - (angleško graft versus tumour/leukemia) – reakcija presadka proti tumorju oziroma levkemiji)
HLA - humani limfocitni antigen
KMC – krvotvorna matična celica
PKMC – presaditev krvotvornik matičnih celic
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

 • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica 
 • Davčna številka: 26996855
  TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
  Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: