Odgovor Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

V začetku maja je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije izpostavilo pri Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije problematiko kroničnih bolnikov in odsotnostjo z dela v času epidemije. V prvih dveh institucijah so nam potrdili informacijo da osebe, pri katerih so prisotne kronične bolezni, brez znakov bolezni za COVID-19, na podlagi veljavne zakonodaje nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od Varuha človekovih pravic Republike Slovenije pa je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v zvezi s predstavljeno problematiko dela kroničnih bolnikov v okoljih s povečanim tveganjem okužb zaradi COVID-19 prejelo obsežen odgovor, v katerem Varuh pojasnjuje tudi mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
 
Varuh človekovih pravic izpostavlja, »da je MDDSZ za razvrstitev delavcev glede na njihovo zdravstveno stanje in druge okoliščine v rizično skupino za težji potek bolezni v primeru okužbe opredelil Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za zdravje. Skladno s priporočilom tega kolegija se, kjer niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji, delavci (če jim ni mogoče zagotoviti varnega dela oziroma dela od doma) izločijo iz delovnega procesa. Mnenje o tem poda izvajalec medicine dela.
 
Varuh opozarja, da je z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalec odgovoren za celovito zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcev in sprejetje ter izvajanje vseh potrebnih ukrepov. Delodajalci naj bi upoštevali spremenjene okoliščine in zaradi novih nevarnosti na delovnih mestih in v delovnem okolju opravili revizijo ocene tveganja ter sprejeli potrebne ukrepe za zagotavljanje najvišje možne ravni varnega in zdravega dela delavcev.
 
Delodajalec mora, z vidika varnega in zdravega dela, oceniti tveganje in sprejeti ukrepe, kot je razporeditev na drugo delovno mesto ali delo od doma, v kolikor je navedeno mogoče glede na delovni proces. Če delodajalec ne uspe zagotoviti ustreznega delovnega mesta glede na zdravstvene omejitve, je dolžan zagotoviti nadomestilo plače v skladu s prvim, drugim in v povezavi s sedmim odstavkom 137. člena ZDR-1.
 
Varuh izpostavlja, "da se delavec lahko posvetuje z izvajalcem medicine dela (ciljani pregled z napotnico delodajalca), ki bo glede na težo bolezni in oceno tveganja ocenil, ali kontraindikacija za delo dejansko obstaja.«
 
Ob koncu odgovora Varuh človekovih pravic Republike Slovenije dodaja, »da se lahko delavec v primeru težav z delodajalcem (kadar ga ta denimo ne bi želel napotiti na ustrezen pregled k zdravniku medicine dela ali ne bi sledil navodilom le te-ga) obrne na Inšpektorat RS za delo. /…/ Če bi bil delavec v nadaljevanju postopka mnenja, da inšpektorat ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi, se lahko obrne na Varuha. Presodili bomo, ali so izpolnjene predpostavke za posredovanje Varuha pri inšpektoratu.«
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: